Evlat Edinmek İstiyorum, Nereye ve Nasıl Başvurmalıyım?

Evlat edinmek üzere başvurmak isteyenler:

 • Yerleşim yeri Türkiye’de olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yerleşim yerlerindeki İl Müdürlüklerine,
 • Yerleşim yeri yurt dışında olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları, kabul eden Devletin merkezi makamına,
 • Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, Merkezi Makama gönderilmek üzere bulundukları yerin İl Müdürlüğüne,
 •  yazılı başvuruda bulunurlar.

Başvuru şekli:

 • Evlat edinmek isteyenlerin şahsen ve yazılı olarak başvurmaları gerekir.
 • Eşlerin evlât edinmek istemesi halinde başvuruda her ikisinde birlikte bulunması gerekir.

(Başvuruda bulunmak üzere gitmeden önce randevu alınmalıdır.)

Başvuru Sırasında Yapılacak İşlemler:

 •   Başvuranlara, evlât edinilecek küçüklerin özellikleri ile evlât edinmenin sosyal ve hukuki sonuçları hakkında sosyal çalışmacı tarafından bilgi verilir ve ilk görüşme formu birlikte doldurulur.
 •    Evlât edinmek üzere başvuran kişi veya eşler, evlât edinme işlemlerine ilişkin tüm yükümlülükleri kabul ve taahhüt ederler.

Kaynak : https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/evlat-edinme

Evlat Edinme İçin Hangi Evraklar Gerekir?

Evlât edinmek üzere başvuran kişi veya eşlerden aşağıdaki belgeler istenir:

 • Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus olayı kayıt örneği,
 • Başvuran ve birlikte yaşadığı aile fertlerinin 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu kapsamında yer alan silinmiş kayıtlar da dâhil sabıka kayıtları,
 • Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
 • Kimlik Paylaşımı Sisteminden belge üretebilen muhtarlıklardan veya nüfus müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi,
 • Öğrenim durumunu gösterir belge,
 • Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,
 • Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.

Kaynak : https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/evlat-edinme

Başvuruyu Yaptık, Peki Ya Sonra?

Evlât edinmek üzere başvuran kişi ve eşler;

 • Belgeleri, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlayıp sunarlar.
 • Bu süre içinde belgeleri sunmayanların başvuruları işleme konulmaz.
 • Belgelerin sunulduğu tarih ve saat sosyal inceleme ve küçüğün yerleştirilmesi sıralamasında esas alınır.
 • (Ancak, korunmaya muhtaç olmayan küçüklerin evlât edinilmesi veya oluşmuş anne, baba ve küçük ilişkisinin bulunması ya da hısımlığın söz konusu olması durumlarında bu esasa bağlı kalınmaz.)
 • Başvuru sahipleri belgelerin tesliminden itibaren en geç altı ay içinde yerleşim yerlerinde ziyaret edilerek haklarında sosyal inceleme başlatılır.
 • (Başvuruların yoğun olduğu İl Müdürlüklerinde bu süre, altı ay daha uzatılabilir.)
 • İncelemede karar vermeye yardımcı olacak her türlü belge talep edilir.
 • Başvuru sahiplerinin ve varsa birlikte yaşadıkları başka kişilerin kişilik, eğitim, kültürel özellikleri, ekonomik güçleri, sağlık durumları, aile bireylerinin birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkileri, küçükten beklentileri, evlât edinmeye bakış açıları, bakım, eğitme ve yetiştirme konularına yaklaşımları, evlât edinmek istedikleri küçüğün özellikleri, başvuru sahiplerinin veya varsa altsoylarının tavır ve düşünceleri değerlendirilir.
 • Başvuru sahipleri ile en az beş görüşme gerçekleştirilir.
 • Yapılan görüşmeler, incelemeler ve belgeler sonucu yapılan değerlendirme ile kapsamlı bir Sosyal İnceleme Raporu hazırlanarak kanaat bildirilir.
 • Sosyal İnceleme Raporunda yer alan olumlu ya da olumsuz kanaat  başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
 • Başvuru hakkında olumlu kanaat bildirilmesi halinde dosya sıraya alınır.

Kaynak : https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/evlat-edinme

Evlat Edinme Başvurum Reddedildi, Neden?

Evlât edinmek isteyenlerden başvuru için yeterli  koşulları taşımadıkları anlaşılanların başvuruları sosyal inceleme yapılmaksızın reddedilir.

Ailelerin çocuk büyütmeye hakları olduğu kadar, kendi isteklerini ifade edemeyen çocukların da kendileri için en uygun olduğu titizlikle belirlenmiş ortamlarda yaşamaya hakları bulunmaktadır. Herhangi bir işyerinde çalışmak veya sosyal ortamda kabul görmenin belirli kuralları bulunmaktadır.  Biyolojik aileleri yanında örselenmiş çocukların bakım sorumluluğunun devri hususu da Ülkemizin geleceğini teslim edeceğimiz çocuklar söz konusu olduğu için oldukça önemli olup kuralların olmaması düşünülememektedir.

Bu nedenle başvuruların reddedilmesi sadece ailenin olumsuz olduğu yönünde algılanmamalıdır. Kurumumuz, korunmaya muhtaç çocukların özelliklerine en uygun ortamı sağlayabilecek  aileleri seçmek sorumluluğunu da taşımaktadır.

Kaynak : https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/evlat-edinme

Evlat Edinme Başvurumun Reddine İtiraz Edebilir Miyim?

Evlât edinme başvurusunun reddedilmesine, askıya alınmasına veya işlemden kaldırılmasına ilişkin işlemler İl Müdürlüğü tarafından başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

Bu işlemlere karşı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde İl Müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir.

İtiraz komisyon tarafından görüşülerek en geç bir ay içinde kesin olarak karara bağlanır ve karar itiraz edene yazılı olarak bildirilir.

Kaynak : https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/evlat-edinme

Koruyucu Aile Nedir?

koruyucu aile nedir

Çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan ve devlet korumasına alınan çocukların, bakım, eğitim ve yetiştirilmelerinin, sıcak bir aile ortamında, devlet denetiminde gerçekleşmesini sağlayan bakım ve hizmet modelidir.

Koruyucu Aile Olduğunuzda;
• Çocuk sadece hafta sonları değil her zaman sizinle yaşar.
• Fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişiminden, bakım, eğitim ve yetiştirilmesinden devlet denetiminde siz sorumlu olursunuz.
• Çocuk biyolojik ailesiyle bağlarını sürdürür.
• Çocuk kendi soyadını taşır, velayetini koruyucu aile alamaz.

Koruyucu Aile – Evlat Edinme – Gönüllü Aile Arasındaki Temel Fark Nedir?

koruyucu aileEvlat edinme ’de hukuksal bir süreci tamamlayarak velayet hakkını evlat edinen aile alır. Çocuk her türlü yasal hakka sahip olur.

Koruyucu Ailelik ‘te velayet biyolojik ailededir. Çocuk kendi soyadını taşır.

Gönüllü Ailelik ‘te kurumda bakılmakta olan çocuğa dışardan destek verilir, izinler doğrultusunda çocuk kurum dışına çıkartılabilir.